DRUŠTVO FIZIOTERAPEUTA SRBIJE

S T A T U T

Beograd

Nikolaja Gogolja 44

U skladu sa odredbama čl. 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“, br.51/09), na sednici Skupštine održanoj 12.02.2010. usvojen je sledeći

STATUT

DRUŠTVA FIZIOTERAPEUTA SRBIJE

I.

CILJEVI I DELATNOST DRUŠTVA

Član 1.

Društvo fizioterapeuta Srbije (u daljem tekstu: Društvo) je dobrovoljna, neprofitna samostalna, nezavisna, vanstranačka, društveno-profesionalna organizacija fizioterapeuta Srbije.

Član 2.

Društvo je osnovano na Osnivačkoj skupštini održanoj 25.03.1956.godine u Beogradu i tada je upisano u registar kao „Društvo fizikalnih i radnih terapeuta Narodne Republike Srbije“.

Član 3.

Oblast ostvarivanja ciljeva Društva je fizioterapeutska delatnost u skladu sa ciljevima WCPT čiji smo članovi.

Ciljevi Društva su:

 1. Podsticanje visokih standarda obrazovanja i standarda fizikalne terapije
 2. Podsticanje naučno-istraživackog rada

3.Podsticanje komunikacije i razmene informacija među fizioterapeutima

4.Vršenje uticaja kod nadležnih nacionalnih institucija radi poboljšanja statusa fizioterapeuta.

5.Organizovanje kongresa i ostalih stručnih okupljanja.

6.Predstavljanje fizikalne terapije stručnoj i široj javnosti.

7.Saradnja sa nacionalnim i internacionalnim organizacijama.

8.Iniciranje i učestvovanje u javnim raspravama od uticaja na zdravlje populacije.

9.Preuzimanje svih zakonskih akata neophodnih mera za razvoj Društva.

10.Razvijanje administrativnog sistema.

Član 4.

Društvo ostvaruje svoje ciljeve kroz:

1.Organizaciju fizioterapeuta na teritoriji Republike Srbije, podsticanjem i koordiniranjem aktivnosti na ostvarivanju zajedničkih interesa i ciljeva na unapređenju zdravstvene zaštite, medicinske nauke i medicinske struke

2.Donosenje i prihvatanje standarda obrazovanja

3.Donosenje i prihvatanje standarda fizioterapijske prakse

4.Poboljšanje kvaliteta usluga

5.Formiranje fonda za specijalne projekte

6.Razmena informacija o istrazivanju

7.Učestvovanje u naučno-istraživačkim projektima

8.Usvajanje amblema Društva i WCPT

9.Formiranje adresara fizioterapeuta

10.Obeležavanje dana fizioterapeuta

11.Povezivanje Društva drugim multidisciplinarnim organizacijama

12.Razvijanje informativnog sistema Društva

13.Marketing i sponzorstvo

14.Samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama očuvanje i unapređenje struke, očuvanje i unapredjenje struke, širenje uticaja i polja delovanja fizioterapeuta i poboljšanje fizioterapeutskog zvanja u zajednici

15.Zaštitu pojma „fizikalna terapija“ – FIZIOTERAPIJA i stručno zvanje fizioterapeut ili fizikalni terapeut.

16.Rad na unapređenju edukativnih procesa (bazičnih, specijalizovanih i kontinuirane medicinske edukacije) koji obezbeđuju maksimalnu stručnost fizioterapeuta,

17.Sprovođenje kontinuirane medicinske edukacije (KME) i drugih vidova edukacije organizovanjem stručnih skupova, edukativnih sastanaka, seminara, kurseva, kongresa, simpozijuma, samostalno ili u saradnji sa srednjim školama, visoko-stručnim edukativnim centrima, fakultetima i ostalim organizacijama i time deluje na poboljšanje pružanja usluga u procesu rehabilitacije pacijenata, prevenciji obolevanja i smanjenju invaliditeta.

18.Izdavanje i overu neophodne dokumentacije,

19.Tesnu saradnju sa Ministarstvom zdravlja, Ministarstvom za nauku i obrazovanje, Komorom medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije, a naročito sa Stručno-profilskim odborom fizioterapeuta i radnih terapeuta i Odborom za obrazovanje pri Komori, institucijama, odgovarajućim zdravstvenim organizacijama, udruženjima, savezima, društvima i asocijacijama u zemlji i inostranstvu, sa sindikatima, Fondom zdravstvenog osiguranja, Crvenim krstom itd.

20.Bavljenje publikacijom stručnih brošura i literature namenjene fizioterapeutima u skladu sa zakonom i usaglašavanjem metodologije rada fizioterapeuta.

Član 5.

Društvo je samostalno u organizovanju i ostvarivanju svojih ciljeva, interesa i aktivnosti utvrđenih ovim Statutom.

Društvo ostvaruje svoja prava, dužnosti i obaveze saglasno Ustavu, Zakonu i ovom Statutu.

II.

NAZIV I SEDIŠTE

Član 6.

Naziv Društva je: „Друштво физиотерапеута Србије“.

Skraćeni naziv Društva je: ДФС

Naziv Društva na engleskom jeziku je:

Association of Physiotherapists of Serbia“.

Društvo ima sedište u Beogradu, opština Čukarica, ul. Nikolaja Gogolja br 44

Društvo ima svojstvo pravnog lica.

III.

ČLANSTVO

Članstvo u Društvu

Član 7.

Članstvo u Društvu je dobrovoljno.

Član 8.

Društvo čine redovni, počasni i dobrotvorni članovi.

Član 9.

Odluku o prijemu redovnog člana donosi Predsedništvo u skladu sa odlukom o postupku prijema.

Svaki zainteresovani fizioterapeut, da bi postao redovan član, mora da popuni pristupnicu za upis u registar Društva, priloži dve fotografije ne starije od 6 meseci i kopiju diplome ili potvrdu odgovarajuće škole.

Redovni član Društva može biti samo zdravstveni radnik koji ima završenu stručnu kvalifikaciju za fizioterapeuta i učenik ili student završne godine stručne škole, smera fizioterapeuta.

Maloletno lice može se učlaniti u Društvo prema uslovima propisanim zakonom.

Predsedništvo može da odbije prijem kandidata u članstvo ukoliko smatra da nisu ispunjeni svi uslovi.

Član 10.

Društvo vodi evidenciju o svojim članovima u pisanom obliku i kroz elektronsku bazu podataka.

Posebna evidencija se vodi o počasnim i dobrovoljnim članovima.

Član 11.

Prava i obaveze redovnog člana Društva su da:

1)  bira i bude biran u sve organe Društva, kao i druge srodne organizacije gde se delegira;

2) preuzima obaveze i učestvuje u radu Društva i njegovih organa;

3) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Društva;

4) da postupa prema Statutu i poštuje sve odluke organa Društva,

5) da daje predloge, mišljenja i primedbe na rad organa i drugih tela Društva i da o zauzetom stavu bude obavešten

6) učestvuje na stručnim skupovima u cilju stručnog usavršavanja;

7) da preko Društva uspostavlja saradnju sa srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu;

8 ) uredno plaća članarinu;

9) dostojno predstavlja Društvo u zemlji i inostranstvu, štiteći pri tom profil fizioterapeuta.

Član 12.

Počasni član Društva može postati lice koje ima vanredne zasluge za unapređenje i razvoj fizikalne terapije ili rada Društva. Počasne članove predlaže Predsedništvo ili Sekcija, a bira ih Skupština Društva.

Član 13.

Dobrotvorni član može postati lice koje ima Društvu pokloni ili zavešta imovinska ili novčana sredstva, odnosno namenski prenese Društvu određena sredstva za realizaciju utvrđenih ciljeva. Dobrotvorne članove predlaže Predsedništvo, a bira ih Skupština Društva.

Član 14.

Članu Društva odlaskom u penziju ne prestaje status člana Društva, već isti zadržava sva prava i obaveze koje proizilaze iz ovog Statuta.

Član 15.

Članstvo u Društvu prestaje:

1) kada član, uz pismeno obrazloženje Predsedništvu, samostalno istupi iz Društva;

2) isključenjem iz Društva po odluci Etičkog komiteta ili Skupštine;

3) ako 12 meseci ne plati članarinu sem za vreme dužih bolovanja kada status može da miruje

4) ako je zbog vršenja profesionalne – zdravstvene delatnosti krivično kažnjen od redovnog suda i presuda postala pravosnažna;

5) smrću člana.

Prilikom istupanja, članstvo u Društvu prestaje danom izmirenja članarine.

Disciplinska odgovornost članova Društva

Član 16.

Članovi Društva mogu snositi disciplinsku odgovornost ako:

1) ne poštuju Statut i odluke organa Društva;

2) se ponašaju suprotno interesima Društva ili neprikladno statusu fizioterapeuta;

3) ne poštuju etički kodeks Društva.

Član 17.

Disciplinske mere su:

– opomena;

– pismena opomena pred isključenje;

– trajno isključenje.

Disciplinske mere donosi Etički komitet, a samo meru trajnog isključenja potvrđuje Skupština Društva.

Član Društva kome je izrečena disciplinska mera može da se žali Skupštini Društva.

IV.

ORGANIZACIJA DRUŠTVA I NJEGOVI ORGANI

Član 18.

Društvo je jedinstvena organizacija za celu teritoriju Republike Srbije i kao takvo shodno odredbama Svetske konfederacije fizioterapeuta-WCPT priznato kao jedina nacionalna asocijacija.

Upravljanje Društvom

Član 19.

Organi Društva su:

 • Skupština,
 • Predsedništvo
 • Etički komitet
 • Nadzorni odbor.

Skupština Društva

Član 20.

Najviši organ upravljanja Društvom je Skupština.

Skupštinu Društva čine svi njegovi članovi.

Član 21.

Skupština se redovno sastaje jednom godišnje.

Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Predsedništva, kao i na inicijativu najmanje jedne petine članova skupštine.

Inicijativa se podnosi Predsedništvu u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.

Vanredna sednica Skupštine mora se održati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva za njeno sazivanje.

Odluke vanredne sednice Skupštine imaju istu snagu i važnost kao i odluke redovne sednice.

Član 22.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutno više od 80 članova. Odluke se donose prostom većinom glasova prisutnih.

Član 23.

Sednicu Skupštine saziva Predsednik Društva, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja Skupštine i predlogu dnevnog reda.

Dnevni red i mesto održavanja redovne Skupštine Predsedništvo mora utvrditi najmanje 30 (trideset) dana pre održavanja, a vanredne Skupštine najmanje 15 (petnaest) dana pre održavanja.

Sednicom Skupštine predsedava Predsednik Društva.

U slučaju da Izbornom skupštinom Predsednik Društva predaje dužnost, istom predsedava i vodi je do izbora radnog predsedništva Predsednik Društva, a potom do izbora novog Predsednika i rukovodstva, predsedavajući Predsedništva.

Skupština ima sledeće nadležnosti:

1) Usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta

2) Razmatra i usvaja izveštaje o radu Predsedništva, Etičkog komiteta i Nadzornog odbora,

3) Razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj

4) Verifikuje odluke Predsedništva

5) Bira Predsednika, Potpredsednika, Sekretara i Blagajnika Društva

6) Verifikuje izbor članova Predsedništva i dva alternativna člana

7) Bira članove Etičkog komiteta i Nadzornog odbora

8 ) Određuje visinu članarine i upisnine

9) Razmatra i usvaja Pravilnik o materijalno-finansijskom poslovanju Društva

10) Usvaja Etički kodeks Društva

11) Usvaja Katalog veština obrazovanja fizioterapeuta u skladu sa međunarodnim standardima obrazovanja.

12) Usvaja i ostala dokumenta od strateškog značaja za rad Društva.

Predsedništvo Društva

Član 24.

Predsedništvo je organ upravljanja Društvom.

Članove Predsedništva bira Skupština Društva.

Predsedništvo predlaže Skupštini Društva poslovnu politiku i plan rada Društva i stara se o izvršavanju odluka Skupštine.

Član 25.

Predsedništvo ima 13 (trinaest) članova, koje bira i opoziva Skupština.

Član 26.

Mandat članova Predsedništva traje 4 (četiri) godine, s tim što se članovi Predsedništva ne mogu birati više od dva puta na istu dužnost.

Predsedništvo može naknadno da izabere (kooptira) članove u slučaju ostavke, opoziva, neaktivnosti (nedolazak na tri uzastopna sastanka Predsedništva) i sl. najviše do jedne trećine ukupno imenovanih članova, kao VD Predsednika, Sekretara, Blagajnika, do održavanja prve naredne redovne sednice Skupštine.

Predsednik Društva je i Predsednik Predsedništva.

Član 27.

Delokrug rada Predsedništva:

1) Izvršava sve odluke Skupštine Društva

2) Rukovodi radom Društva između dve Skupštine

3) Donosi Pravila i Poslovnike o radu Društva u skladu sa ovim Statutom

4) Daje sugestije i preporuke u vezi donošenja i promena postojećih propisa koji se odnose na zdravstvenu delatnost, fizikalnu terapiju i fizioterapeute

5) Kontaktira odgovarajuća ministarstva i KMSZTS, zastupa interese svojih članova pred istim i usko sarađuju u cilju poboljšanja statusa fizioterapeuta

6) Priprema izveštaje o radu Društva za Skupštinu

7) Određuje mesto i vreme održavanja i predlog dnevnog reda Skupštine

8 ) Odlučuje i preuzima mere o svim pitanjima osim onih koja su Statutom određena kao isključiva nadležnost Skupštine

9) Donosi godišnji plan rada

10) Donosi opšta akta koja ne donosi skupština Društva

11) Donosi odluke o uporebi sredstava,

12) Obrazuje odbore, sekcije, komisije i druga tela prema potrebi i utvđuje njihov broj

13) Odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 1. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika Društva za taj postupak.

Član 28.

Predsedništvo radi u sekcijama, sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u četiri meseca.

Predsedništvo punovažne odluke donosi prostom većinom, ako je prisutno više od jedne polovine članova.

Sednice saziva Predsednik Društva samostalno ili na inicijativu jedne trećine članova Predsedništva, Nadzornog odbora ili Etičkog komiteta.

Sednicama rukovodi Predsednik Društva, a u njegovom odsustvu Potpredsednik Društva ili ovlašćeno lice.

Odluke, zaključke, preporuke i druga akta koja donosi Predsedništvo potpisuje Predsednik Društva.

Za svoj rad Predsedništvo je odgovorno Skupštini Društva.

Član 29.

Dužnosti Predsednika su da:

 • Zastupa Društvo
 • Saziva i vodi sednice Predsedništva i Skupštine Društva,
 • Nastoji da sve donesene odluke sprovede u delo,
 • Stara se o realizaciji ciljeva Društva, kao i odluka donetih na skupštini i sednicama Predsedništva prema prethodno utvrđenim prioritetima,
 • Održava i podstiče odnose sa javnošću kroz javna glasila, elektronske medije i informacione sisteme
 • Održava i podstiče komunikaciju sa članicama Wcpt-a, Evropskog regiona i drugo.
 • Ažuriranje sajta
 • Odnosi sa obrazovnim institucijama (državnim i privatnim) svih nivoa uz uvid u nastavne planove obrazovanja fizioterapeuta.
 • Sarađuje sa KMSZTS i stručno-profilskim odborom fizioterapeuta KMSZTS
 • Prati zakonske promene koje se odnose na fizioterapeutski profil.
 • Da organizuje stručne skupove.
 • Obaveštava članstvo o radu Predsedništva
 • zajedno sa Blagajnikom potpisuje sva finansijska dokumenta
 • I drugo

Član 30.

Dužnosti Potredsednika su da menja Predsednika u njegovom odsustvu, sa istim ovlašćenjima i odgovornostima.

U skladu sa odlukom Predsedništva preuzima i realizuje zadatke iz domena Predsednika.

Član 31.

Dužnosti Sekretara su da menja Predsednika u njegovom odsustvu, sa istim ovlašćenjima i odgovornostima.

Sekretar je dužan da brine o korespodenciji i ažuriranje iste.

Dužan je i da rukovodi organizacijom skupova i u skladu sa odlukom Predsedništva preuzima i realizuje zadatke koje mu poveri Predsednik.

Član 32.

Dužnosti Blagajnika su da:

 • Vrši sve poslove koji su u vezi sa blagajničkim poslovima Društva
 • Prikuplja i evidentira članarinu
 • Izveštava Predsedništvo o finansijskom stanju i imovini Društva
 • Zajedno sa Predsednikom potpisuje sva finansijska dokumenta
 • Na Skupštini Društva podnosi izveštaj o finansijskom poslovanju između dva zasedanja Skupštine
 • Prima prihode i isplaćuje rashode za koje je dobio nalog od Predsednika ili Predsedništva Društva

Nadzorni odbor

Član 33.

Nadzorni odbor sačinjava 7 (sedam) članova koje bira Skupština.

Nadzorni odbor vrši kontrolu nad celokupnim materijalnim i finansijskim poslovanjem Društva.

Nadzorni odbor ima pravo da traži od Predsedništva sazivanje vanredne sednice Skupštine Društva ukoliko smatra da materijalno-finansijsko poslovanje Društva ne zadovoljava i da se postojeći problemi mogu rešiti jedino tim putem.

Ukoliko u mandatnom periodu ostane upražnjeno mesto člana Nadzornog odbora Predsedništvo ima pravo da do sledeće redovne sednice Skupštine imenuje novog člana.

Član 34.

Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 (četiri) godine.

Članovi Nadzornog odbora ne mogu biti i članovi Predsedništva ili Etičkog komiteta.

Nadzorni odbor je samostalan i nezavisan u svom radu.

Na prvoj sednici članovi Nadzornog odbora biraju predsednika i potpredsednika Nadzornog odbora.

Na prvoj sednici Nadzorni odbor donosi poslovnik o svom radu.

Nadzorni odbor donosi punovažne odluke u sastavu od najmanje 5 (pet) članova.

Odluke Nadzornog odbora su punovažne ako za njih glasa apsolutna većina ukupnog broja članova.

Etički komitet

Član 35.

Etički komitet bazira svoj rad na prihvaćenom etičkom kodeksu fizioterapeuta Srbije, a u skladu sa kodeksom WCPT.

Etički komitet sačinjava 7 (sedam) članova koje bira Skupština Društva.

Članovi Etičkog komiteta ne mogu biti i članovi Predsedništva ili Nadzornog odbora Društva.

Mandat članova Etičkog komiteta traje 4 (četiri) godine.

Etički komitet donosi svoj poslovnik o radu.

Na prvoj sednici Etičkog komiteta biraju se predsednik i potpredsednik Etičkog komiteta.

Ukoliko u mandatnom periodu ostane upražnjeno mesto člana Etičkog komiteta Predsedništvo ima pravo da do sledeće redovne sednice Skupštine imenuje novog člana.

Član 36.

Etički komitet je nadležan da razmatra i donosi rešenja u slučajevima kada član Društva traži njegovu zaštitu ili se ogreši o ugled i čast poziva fizioterapeuta, ili bude disciplinski ili krivično kažnjen.

Etički komitet donosi punovažne odluke u sastavu od najmanje 5 (pet) članova.

Etički komitet donosi odluke po svom slobodnom uverenju i posle svestranog ispitivanja svakog pojedinačnog slučaja. Odluka se smatra punovažnom ako se za nju izjasni apsolutna većina ukupnog broja članova (najmanje četiri člana).

Na odluku Etičkog komiteta žalba se podnosi Skupštini Društva.

Odluke Etičkog komiteta mogu biti publikovane u glasilima Društva ukoliko tako Etički komitet odluči, ili u sredstvima javnog informisanja ukoliko takvu odluku donese Skupština Društva.

Sekcije Društva

Član 37.

Sekcije Društva čine članovi Društva okupljeni oko određenih oblasti u cilju boljeg organizovanja stručnog rada i usavršavanja.

Odluku o osnivanju sekcije donosi Predsedništvo Društva.

Radom sekcije rukovodi Predsedništvo sekcije sastavljeno od 3 (tri) člana. Na prvoj sednici Predsedništva sekcije članovi biraju svog Predsednika.

Predsednik sekcije jednom godišnje podnosi izveštaj o aktivnostima sekcije Predsedništvu Društva.

Zastupnik Društva

Član 38.

Društvo zastupa Predsednik Društva.

Po ovlašćenju Predsednika Društva ili u njegovom odsustvu, Društvo zastupa i predstavlja Potpredsednik ili drugo ovlašćeno lice.

V.

OSTALE ODREDBE

Način sticanja i raspolaganja sredstvima

Član 39.

Društvo se finansira:

– od organizacije strucnih i naučnih skupova, seminara, kongresa, radionica, kurseva i dr.

– od članarine i upisnine,

– iz prihoda od kotizacija sa održanih naučnih i stručnih skupova,

– sponzorstvom,

– od kamata na uložena sredstva,

– od poklona i zaveštanja,

– donatorstvom,

– na druge zakonom dozvoljene načine.

Član 40.

Društvo pribavlja sredstva prodajom svojih publikacija, odnosno obavlja privrednu delatnost:

22110 – Izdavanje knjiga, brošura, muzičkih knjiga i drugih publikacija

Društvo može početi sa neposrednim obavljanjem ove delatnosti tek nakon izvršenog upisa u Registar privrednih subjekata.

Član 41.

Dobit Društva ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može da se koristi jedino za ostvarivanje statutarnih ciljeva, uključujući i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata, davanje prigodnih primerenih nagrada i naknada opravdanih troškova nastalih ostvarivanjem statutarnih ciljeva Društva (putni troškovi, dnevnice, troškovi prenoćišta i sl), ugovorene teretne obaveze i isplatu zarada zaposlenih.

Članarina

Član 42.

Svaki redovni član Društva plaća članarinu čiju visinu i način uplate određuje Skupština Društva, na predlog Predsedništva.

Član 43.

Društvo ima obavezu da članu koji redovno plaća članarinu izda overenu člansku kartu u kojoj se vodi evidencija uplaćene članarine.

Stručna služba

Član 44.

Za obavljanje stručno-administrativnih, finansijskih, pravnih i tehničkih poslova Društvo može da formira Stručnu službu.

Položaj stručne službe i njen odnos prema Društvu reguliše se u skladu sa zakonskim propisima.

Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji regulišu se zadaci, organizacija i sistematizacija radnih mesta Stručne službe Društva.

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji donosi Predsedništvo Društva u skladu sa zakonskim propisima, a na predlog Stručne službe.

Javnost rada i saradnja sa drugima

Član 45.

Rad Društva je javan.

Društvo obaveštava javnost o svom radu preko publikacija, davanjem informacija štampi i drugim sredstvima javnog informisanja, elektronskih medija, informacionih sistema, održavanjem naučnih, stručnih i drugih skupova.

Izmene i dopune Statuta

Član 46.

Inicijativu za izmenu i dopunu Statuta mogu dati:

– organi Društva

– sekcije i odbori Društvo

– članovi Društva kao pojedinci.

Inicijativa za izmenu i dopunu Statuta dostavlja se Predsedništvu.

Predsedništvo može da prihvati inicijativu i da pokrene postupak za izmenu ili dopunu Statuta, ili da je odbaci i o tome pismeno obavesti pokretača inicijative.

Član 47.

Postupak za izmenu i dopunu Statuta podrazumeva raspravu o nacrtu predloga i donošenje odgovarajuće odluke na Skupštini Društva.

Statusne promene

Član 48.

Odluku o statusnoj promeni, kao što je pripajanje, spajanje ili podela Društva donosi Skupština Društva, na predlog Predsedništva.

Odluka je punovažna ako je za nju glasalo najmanje 2/3 (dve trećine) ukupnog broja članova.

Prestanak rada

Član 49.

Odluku o prestanku rada Društva donosi Skupština, na predlog dva ili više svojih organa ili 2/3 (dve trećine) ukupnog broja članova Društva.

Odluka je punovažna ako je za nju glasalo najmanje 2/3 (dve trećine) ukupnog broja članova.

U slučaju prestanka rada, imovina Društva preneće se na neko domaće nedobitno pravno lice koje je osnovano radi ostvarivanja istih ili sličnih ciljeva, (u skladu sa članom 42. stav 1. Zakona o udruženjima), a po odluci Predsedništva.

Član 50.

Društvo ima pecat, štambilj i simbol.

Član 51.

Društvo ima pečat okruglog oblika prečnika 32 mm, na kojem je, po obodu, ispisano: „Društvo fizioterapeuta Srbije Beograd“, a u sredini pečata nalazi se simbol Društva.

Tekst pečata ispisan je na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom.

Član 52.

Društvo ima štambilj pravougaonog oblika veličine 55×25 mm, na kojem je ćiriličnim pismom ispisan tekst u tri reda, i to:

– u prvom redu: Društvo fizioterapeuta Srbije, Beograd

– u drugom redu: Broj _______ datum __________ godina.

– u trećem redu: ul. Nikolaja Gogolja br. 44, tel. ____ fax _____.

Član 53.

Simbol Društva je okruglog oblika, na ivici kružno je ispisan pun naziv Društva ćiriličnim pismom u plavoj boji, a u sredini se nalaze polukružne crvene i plave linije oko ćiriličnih slova F i T.

VI.

ZAVRŠNE ODREDBE

Član 54.

Za tumačenje ovog Statuta nadležno je Predsedništvo Društva.

Član 55.

Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim Statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

PREDSEDNIK
DRUŠTVA FIZIOTERAPEUTA SRBIJE

vft Ljiljana Katunac